top of page

การแสดงและงานสร้างสรรค์อื่นๆ

ปีพ.ศ. 2529 ซอวงพระลอ จัดแสดง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อานันท์ นาคคงรับหน้าที่ ประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี

ปีพ.ศ. 2547-ปัจจุบัน อานันท์ นาคคงได้จัดงานแสดงร่วมกับศิลปินประเทศญี่ปุ่น อาทิ Shin Nakagawa, Makoto Nomura, Shin Sakuma, Yukihiro Nomura และศิลปินอินโอนีเซีย Johannes Subowo ก่อตั้งคณะดนตรีนาฎศิลป์และวิดีโออาร์ตแนวทดลอง

“I-Picnic” โดยทำสื่อการแสดงและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะเพื่อชุมชนเน้นการใช้คีตปฏิภาณ (การด้นสด - improvisation) มีกิจกรรมการเดินทางทำงานศิลปะลักษณะนี้ในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย (2547) ประเทศอินโดนีเซีย (2548) ประเทศญี่ปุ่น (2549) ประเทศกัมพูชา (2550) สหราชอาณาจักร-สก๊อตแลนด์ (2550) ประเทศออสเตรีย (2550, 2552) หน่วยงานที่สนับสนุนคือJapan Foundation

เพิ่มเติม: "I-Picnic

ปีพ.ศ. 2549 อานันท์ นาคคง จัดแสดงงานศิลปะการจัดวางองค์ประกอบเสียง (Sound Installation) จากข้อมูลเสียงภาคสนาม ประเทศเนปาลและภูฏาน โครงการ BIMSTEC 2005 โดยความร่วมมือของกรมเอเชียใต้ กระทรวงต่างประเทศ ประเทศไทย และรัฐบาลเนปาล-ภูฏาน โดยจัดทำร่วมกับบทกวีของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ภายถ่ายของคุณดวงดาว สุวรรณรังษี, ภาพเขียนอาจารย์สุชาติ วงษ์ทอง แสดงในงานจุฬาวิชาการ 2548 และในงานเลียบริมหิมพานต์ อัมรินทร์พริ้นติ้ง 2549 

ปีพ.ศ. 2551 อานันท์ นาคคง ได้จัดการแสดงศิลปะการจัดวางองค์ประกอบเสียง ในงานนิทรรศการ “มาจาก (คนละ) ฟากฟ้าของเผิงผา: สู่การทลายเส้นแบ่งของวิธีวิทยาทางโบราณคดี วลีในมานุษยวิทยาและมายาในศิลปกรรม” โดยจัดทำร่วมกับ อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน จากข้อมูลบันทึกเสียงชนเผ่าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งโบราณคดีปางมะผ้า เพิงผาบ้านไร่ ถ้ำลอด แม่ฮ่องสอน เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยกระบวนการบูรณาการความรู้ทางโบราณคดี ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ แสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2551 ในงานศิลปากรวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีพ.ศ. 2552

- อานันท์นาคคง จัดการแสดงศิลปะการจัดวางองค์ประกอบเสียง “สินบนกรุงเทพ” โดยนำข้อมูลจาก เสียงย่านสี่แยกราชประสงค์และเทวสถานพระพรหมเอราวัณ ผลิตภาพยนตร์สั้น “สินบนกรุงเทพ” Bangkok Bribe เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “กรุงเทพ 226” ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมืองสู่กรุงเทพในฝัน แสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 16 ธันวาคม 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2552

- อานันท์ได้รวมบทเพลงสําหรับการแสดงในพิธีเปิด-ปิดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25 “กาญจนบุรีเกมส์” อํานวยการผลิตโดยพร้อมมิตรภาพยนตร์ จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ณ สนามกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี 15-25 มีนาคม 2552 โดยอานันท์ได้เรียบเรียงดนตรี ร่วมกับชัยภัค ภัทรจินดา และมารุต นพรัตน์

ปีพ.ศ. 2556

- บันทึกการแสดงสด ฟองน้ำ (DVD) วาระครบรอบ 3 ทศวรรษของวงฟองน้ำ จัดโดยสำนักศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครแห่งชาติ ทำหน้าที่ทั้งพิธีกร นักดนตรี และจัดทำสูจิบัตร

- จัดทำคีตกตัญญุตาลัย (CD) ครู สุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีพ.ศ. 2557

- Rocking RAMA 22-23 กุมภาพันธ์2557 และ 1-2,8-9 มีนาคม 2557โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา วิกหัวหินโดยอานันท์ นาคคงรับหน้าที่ประพันธ์เพลง-ผู้กํากับดนตรี

- ในงานสัมมนา และการแสดงคอนเสิร์ต ซอหัวม้า Morin Khuur, From Mongolia Altai to Thai Chaopraya วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อานันท์ นาคคงเรียบเรียงร่วมกับ วิลิต เดชะไพบูลย์

 

ปีพ.ศ. 2558

- Concert and Symposium "Court Music and Bamboo Culture in Asia" ณ วิทยาบลัยดนตรีคูนีตาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 อานันท์เป็นทั้งผู้นำเสนอผลงานในงานวิชาการและผู้แสดงคอนเสิร์ตดนตรีไม้ไผ่

 

- นิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการ “AS((EAR))N ประสบการณ์หูสู่อาเซียน” ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Musuem Siam) อานันท์มีบทบาทในการร่วมจัดวางนิทรรศการเสียง สื่อปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ และผู้บรรยายในหัวข้อ “ขนหูลุก”และแสดงดนตรี

ปีพ.ศ.​ 2559 สดับถ้อยเพลงไทย (แผ่น CD compact disk) การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนเพลงไทยวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ สำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย โดยอานันท์รับหน้าที่ นักดนตรี

ปีพ.ศ. 2560 สดับทิพย์ธรณินทร์(Sadatip Toranin) ณ​ ส.ก.ว อานันท์บรรเลงโทน-รำมะนา

bottom of page