พ.ศ. 2535 - 2544 อาจารย์ประจำ ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนการศึกษาปริญญาขั้นสูง รับผิดชอบวิชา ทฤษฎีดนตรีไทย 1-2, ดนตรีโลก, ดนตรีพื้นบ้าน 1-2, วรรณคดีดนตรีไทย และ การสอนเครื่องดนตรีไทย

 

พ.ศ. 2544 - 2549 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบวิชาดนตรีวิทยา, ดนตรีตะวันออก, ดนตรีโลก,  การประพันธ์เพลงไทย และ ดนตรีประกอบการแสดง

 

พ.ศ. 2550 งานพัฒนาห้องสมุดดนตรีดิจิตอล หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหอสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบวิชา มานุษยวิทยาดนตรีเบื้องต้น, ดนตรีโลก, ดนตรีอาเซียน, ทฤษฎีและแนวคิดด้านมานุษยวิทยาดนตรี, การศึกษาภาคสนามทางมานุษยวิทยาดนตรี และดนตรีวิจารณ์

ประวัติการทำงาน
 
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2530 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สาขาดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พ.ศ. 2535 M.Phil in Ethnomusicology, School of Oriental and African Studies ณ University of London โดยได้รับทุนการศึกษาปริญญาขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย