top of page

หนังสือที่ระลึกศิลปินอาวุโส

          อานันท์ นาคคงผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์-แถบบันทึกเสียง ระลึกถึงครูดนตรีไทยที่ล่วงลับ ๒๐ กว่าท่าน มีรูปแบบหลากหลาย รวบรวมด้านประวัติ ผลงาน และสารคดี อาทิ ครูบุญยงค์ เกตุคง, ครูบุญบัง เกตุคง, ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์, ครูบรรเลง สาคริก, ครูสมพงษ์ นุชพิจารณ์, ครูมนัส ขาวปลื้ม, ครูอุทัย พาทยโกศล, ครูจรินทร์ กลิ่นบุปผา, ครูเขียน ศุขสายชล, ครูละมูล เผือกทองคำ, ครูธีระ ภู่มณี, ครูณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์, ครูกาหลง พึ่งทองคำ, ฯลฯ ในจำนวนนี้ งานสำคัญคือ “หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์”​ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ มติชน 2544 เขียนร่วมกับอัษฎาวุธ สาคริก; พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2-4 ปีพ.ศ. 2547 เป็นที่มาของภาพยนตร์ “โหมโรง” ที่มีบทบาทต่อวงการดนตรีไทยต่อมา
ปีพ.ศ. 2539: ลมไม่รู้โรย โชยชายไหว้ครู คู่ขวัญศิลปิน ยังไม่สิ้นเสียงกลอง เพราะพร้องซอสามสายร่ายลำนำ คีตกรรมหลังความตาย
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานไหว้ครูดนตรีไทย ภาควิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 - 2539
ปีพ.ศ. 2539: เมื่อลมรู้โรย (ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์)
ปีพ.ศ. 2540: ครูกาหลง พึ่งทองคำ ครูดนตรีไทย หัวใจทองคำ
ปีพ.ศ. 2541: ร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล
ปีพ.ศ. 2541: แม่ไม้เพลงกลอง (มนัส ขาวปลื้ม)
ปีพ.ศ. 2549: บุญยงค์ เกตุคง
ปีพ.ศ. 2550: ตำนานคนทำขลุ่ยแห่งบ้านลาวบางไส้ไก่ จรินทร์ กลิ่นบุปผา
ปีพ.ศ. 2555: บุญยัง ทุ้มยอด
bottom of page